MGR: Lê Tư - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 200.000 CP

HNX - 27/09/2022 1:51:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tư
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MGR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2022.

Các tin liên quan