XHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu Hà

HNX - 27/09/2022 2:41:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Hà
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 378.966 CP (tỷ lệ 1,8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 712.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.090.966 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,17%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2022.

Các tin liên quan