HPP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

HNX - 27/09/2022 2:40:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited
- Mã chứng khoán: HPP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 636.800 CP (tỷ lệ 8%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 636.900 CP (tỷ lệ 8%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/09/2022.

Các tin liên quan