XHC: Đoàn Hương Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 2.507.323 CP

HNX - 27/09/2022 2:33:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Hương Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.507.323 CP (tỷ lệ 11,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.507.323 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.507.323 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2022.

Các tin liên quan