CKDH2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - 27/09/2022 2:50:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.07 (mã CK: CKDH2201) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tin liên quan