XHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Tú Anh

HNX - 27/09/2022 2:42:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tú Anh
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 246.288 CP (tỷ lệ 1,17%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 880.323 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.126.611 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,34%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2022.

Các tin liên quan