VTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Xuân Hùng

HNX - 27/09/2022 2:42:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hùng
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 695.658 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 695.658 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,8%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2022.

Các tin liên quan