XDH: Nguyễn Thị Minh Tân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 491.400 CP

HNX - 27/09/2022 2:42:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Tân
- Mã chứng khoán: XDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 491.400 CP (tỷ lệ 2%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phương Kim Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.428.527 CP (tỷ lệ 13,95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 491.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 491.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2022.

Các tin liên quan