CVIC2203: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 27/09/2022 3:16:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VIC/ACBS/Call/EU/Cash/6M/18 (mã CK: CVIC2203) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:

Các tin liên quan