VTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Văn Hải

HNX - 27/09/2022 3:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Hải
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,31%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2022.

Các tin liên quan