HJS: CTCP Đầu tư iCapital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700.000 CP

HNX - 28/09/2022 3:38:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư iCapital
- Mã chứng khoán: HJS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Len
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/10/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/10/2022.

Các tin liên quan