DPS: Lê Tuấn Điệp không còn là cổ đông lớn

HNX - 28/09/2022 3:36:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tuấn Điệp- Mã chứng khoán: DPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.819.000 CP (tỷ lệ 5,85%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.519.000 CP (tỷ lệ 4,89%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/09/2022.

Các tin liên quan