FRC: Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc - đăng ký bán 4.300 CP

HNX - 28/09/2022 4:12:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: FRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/09/2022.

Các tin liên quan