VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HOSE - 28/09/2022 5:39:00 CH


Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Các tin liên quan