TDC: Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 29/09/2022 1:30:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau: 

Các tin liên quan