HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer

HOSE - 29/09/2022 1:44:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer như sau:

Các tin liên quan