VSC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 29/09/2022 4:48:00 CH


 Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông báo  ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan