DGC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 29/09/2022 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo  thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tin liên quan