ABS: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

HOSE - 30/09/2022 8:58:00 SA


Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

Các tin liên quan