LHG: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

HOSE - 30/09/2022 11:00:00 SA


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát  như sau:

Các tin liên quan