TID: Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 128.662 CP

HNX - 30/09/2022 1:38:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Danh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 128.662 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 128.662 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 128.662 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2022.

Các tin liên quan