GAB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 30/09/2022 1:53:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC như sau:

Các tin liên quan