BCM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 30/09/2022 1:53:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP như sau:

Các tin liên quan