VRC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và Thành viên UBKT

HOSE - 30/09/2022 6:14:00 CH


Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và Thành viên UBKT như sau:

Các tin liên quan