GSP: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/10/2022 10:09:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế như sau:

Các tin liên quan