ABS: Thông báo ngày ĐKCC về trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 04/10/2022 10:05:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC về trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận như sau:

Các tin liên quan