DGC: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

HOSE - 04/10/2022 10:02:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:

Các tin liên quan