KHL: Nguyễn Văn Hùng không còn là cổ đông lớn

HNX - 04/10/2022 2:56:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng- Mã chứng khoán: KHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 704.100 CP (tỷ lệ 5,87%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 704.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 30/09/2022.

Các tin liên quan