KHL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Đạt

HNX - 04/10/2022 2:56:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Đạt
- Mã chứng khoán: KHL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 34.200 CP (tỷ lệ 0,28%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 706.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 740.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,17%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 30/09/2022.

Các tin liên quan