TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch ký hợp đồng bảo lãnh giữa TCB và Công ty TNHH The Sherpa - 3F Việt

HOSE - 04/10/2022 5:52:00 CH


Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch ký hợp đồng bảo lãnh giữa TCB và Công ty TNHH The Sherpa - 3F Việt như sau:

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch ký hợp đồng bảo lãnh giữa TCB và Công ty TNHH The Sherpa -MSJ như sau:

Các tin liên quan