XHC: Đặng Thanh Thùy - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 425.600 CP

HNX - 04/10/2022 5:44:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thanh Thùy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 425.600 CP (tỷ lệ 2,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 425.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/10/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/11/2022.

Các tin liên quan