HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 05/10/2022

HNX - 04/10/2022 5:58:00 CH


Ngày 05/10/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

File đính kèm: 1.05102022 hnx.pdf

Các tin liên quan