DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

HNX - 05/10/2022 11:31:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tâm
- Mã chứng khoán: DTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.583.200 CP (tỷ lệ 12,98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 573.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.156.700 CP (tỷ lệ 14,11%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/09/2022.

Các tin liên quan