HVA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Hùng

HNX - 05/10/2022 3:12:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.782.300 CP (tỷ lệ 13,06%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 282.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 10,99%)
- Lý do thay đổi sở hữu: do nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/10/2022.

Các tin liên quan