NRC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hà Thị Kim Thanh

HNX - 05/10/2022 4:55:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Kim Thanh
- Mã chứng khoán: NRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.938.300 CP (tỷ lệ 24,77%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.948.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.990.000 CP (tỷ lệ 18,35%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/09/2022.

Các tin liên quan