TV2: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Trà Vinh

HOSE - 05/10/2022 4:47:00 CH


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch ghi  nhận đăng ký góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Sinh khối Trà Vinh như sau:

Các tin liên quan