HVA: Đinh Tuấn Kiệt - Ủy viên HĐQT - đã bán 53.200 CP

HNX - 06/10/2022 3:05:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Tuấn Kiệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53.200 CP (tỷ lệ 0,39%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 53.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 53.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022.

Các tin liên quan