HMS: Phạm Hồng Hạnh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 54.500 CP

HNX - 06/10/2022 3:05:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Hạnh
- Mã chứng khoán: HMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 83.689 CP (tỷ lệ 0,95%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 54.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 54.500 CP (tỷ lệ 0,62%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do diễn biến giá cả thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/09/2022.

Các tin liên quan