MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

HNX - 06/10/2022 3:04:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hưng
- Mã chứng khoán: MFS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.410.800 CP (tỷ lệ 19,97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.427.700 CP (tỷ lệ 20,21%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/10/2022.

Các tin liên quan