HAH: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn ngày 04.10.2022

HOSE - 06/10/2022 4:19:00 CH


Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn ngày 04.10.2022 như sau:

Các tin liên quan