AVC: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 6.000 CP

HNX - 06/10/2022 4:36:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: AVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022.

Các tin liên quan