DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

HNX - 06/10/2022 5:10:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Tâm
- Mã chứng khoán: DTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.156.700 CP (tỷ lệ 14,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 662.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.818.800 CP (tỷ lệ 15,41%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/10/2022.

Các tin liên quan