HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

HNX - 06/10/2022 5:09:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 115.620 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 115.620 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá giao dịch không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/10/2022.

Các tin liên quan