HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 89.100 CP

HNX - 06/10/2022 5:06:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Thu Ngân
- Mã chứng khoán: HES
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Anh Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 89.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 89.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 89.100 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022.

Các tin liên quan