HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 10.000 CP

HNX - 06/10/2022 5:04:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nghiêm Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: HES
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022.

Các tin liên quan