SMC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan

HOSE - 06/10/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan như sau:

Các tin liên quan