PGD: Nghị quyết và báo cáo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

HOSE - 06/10/2022 5:43:00 CH


Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báoNghị quyết và báo cáo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT như sau:

Các tin liên quan