HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 07/10/2022

HNX - 06/10/2022 5:53:00 CH


Ngày 07/10/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

File đính kèm: 1.07102022 up.pdf

Các tin liên quan