HMH: Phùng Văn Quang - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 315.309 CP

HNX - 06/10/2022 8:06:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Quang
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 337.904 CP (tỷ lệ 2,63%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phùng Tuấn Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 97.987 CP (tỷ lệ 0,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 315.309 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/11/2022.

Các tin liên quan