LHC: Đào Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 140.000 CP

HNX - 06/10/2022 8:05:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Kim Thoa
- Mã chứng khoán: LHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 282.200 CP (tỷ lệ 1,96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hùng Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 140.000 CP (tỷ lệ 0,97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 140.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 142.200 CP (tỷ lệ 0,99%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/10/2022.

Các tin liên quan